bchs boys var soc seniors Part 1-- vs APark 2010-10-12 - dewitt